โรงเรียนส่งเสริมการปฎิบัติงานของสถานักเรียน โดยให้สภานักเรียนโรงเรียนเป็นผู้นำร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนทั้ง 4 ข้อ พร้อมแสดงท่าสัญลักษณ์
#การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
#การส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
#การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม
#การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการBullyhttps
(ภาพโดย:งานโสตฯ)