นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จำนวน ๓ คน

                                            เด็กชายอศิระ ศรีวิสุทธิ์ ชั้น ม.๒/๖

                                             เด็กหญิงนภสร กอบวัฒนกุล ชั้น ม.๓/๖

                                             เด็กหญิงศศิประภา ชูเมฆ ชั้น ม.๓/๖