มาตรฐานการศึกษาระบบประกันภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  

มีรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการประเมินดังนี้ 

 

  1. งานตามประเด็น
  2. คำสั่งงานระบบประกันคุณภาพภายใน 2563
  3. คำสั่งสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2563