Get Adobe Flash player

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร คณะครู บุคคลากร และนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ ครูคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ ในโอกาสไปรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

 ประวัติการศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
นายคมกฤษ   ลิ่มสวัสดิ์ 
       ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
      
ปัจจุบันอายุ 41 ปี อายุราชการ 19 ปี 
ประวัติการศึกษา 
               -        
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
               -        
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
               -        
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
               -        
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
               -        
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา) ช่างไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์ วิทยาลัยครูพระนคร กรุงเทพฯ
               -        
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
               -        
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ประวัติการรับราชการ
        ปี 2534 เริ่มรับราชการครั้งแรก ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนขลุงราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
        ปี 2537 รับราชการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       
ปี 2541 ช่วยราชการ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
        ปี 2542 รับราชการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       
ปี 2544 รับราชการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       
ปี 2546 ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       
ปี 2547 ตำแหน่งครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       
ปี 2552 ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       
ปี 2553 ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งเป็น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

 ผลงานดีเด่น
       
- ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้กำกับลูกเสือ ดีเด่นประเภทผู้สอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จากสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
       
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
       - ได้ร่วมจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อประชาธิปไตยขึ้นเป็นกองแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
       
- เป็นที่ปรึกษานักเรียนชุมนุม อย.น้อย ในการประกวดกิจกรรม อย.น้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศในปี 2550
       
- เป็นที่ปรึกษานักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ในการประกวดกิจกรรมได้รับรางวัลระดับเขตตรวจราชการ เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองทานี
       
- เป็นที่ปรึกษาการประกวด สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2
       
- อาจารย์ดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี 2552 โดยจะเข้ารับประทานโล่จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 27 กันยายน 2553  

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2010 เวลา 04:44 น.)