Get Adobe Flash player

ผลงานเกียรติยศนักเรียน

มอบเกียรติบัตรการประเรียงความ รางวัลงานราชภัฏวิชาการ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ : การ์ตูนเพื่อเด็กและเยวชน


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
       การประกวดเรียงความหัวข้อ
เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยจดหมายเหตุยายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม   ติณสูลานนท์
1.นางสาวกชพรรณไพฑูรย์นักเรียนชั้น ม.6/4
2.นายวิษวุฒิเพ็ชรรัตน์นักเรียนชั้น ม.6/4
3.นายอภินันท์ชัยชนะนักเรียนชั้น ม.6/4
4.นางสาววันวิสาพุฒดำนักเรียนชั้น ม.6/4
5.นายวุฒิพงศ์บุญฤทธิ์นักเรียนชั้น ม.6/4

รางวัลงานราชภัฏวิชาการ ปณิธานแห่งแผ่นดิน
       1.การประกาดสุนทรพจน์ เรื่อง ครูภาษาไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
             
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพลอยระวีแป้นเจริญ นักเรียนชั้น ม.6/2

       2.การประกวดเรียงความ เรื่อง ครูภาษาไทยในอุดมคติ
             
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท
นางสาวอ้อนทิพย์คงรอด     นักเรียนชั้น ม.6/1

             
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท
นายจักราวุธสังข์ด้วง    นักเรียนชั้น ม.6/4

              รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท
นางสาววันวิสาพุฒดำ  นักเรียนชั้น ม.6/4

             
รางวัลเกียรติบัตร
นางสาวพลอยระวีแป้นเจริญ    นักเรียนชั้น ม.6/2
นางสาวศศิธรไสยรินทร์  นักเรียนชั้น ม.6/2

โคงการประกวดสื่อสร้างสรรค์
: การ์ตูนเพื่อเด็กและเยวชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม
       ทีมชนะเลิศ – จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
ได้ไก่
นายจัการวุธสังข์ด้วง    นักเรียนชั้น ม.6/4
นายกิตติศักดิ์เมียนทอง  นักเรียนชั้น ม.6/6
 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2013 เวลา 04:39 น.)