Get Adobe Flash player

ตารางเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

 

ดาวน์โหลด

 

 


ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

 

ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ดาวน์โหลด

   

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 พฤษภาคม 2014 เวลา 05:17 น.)

 
สาระน่ารู้อาเซียน