Get Adobe Flash player

ตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

เป้าหมาย

 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี เป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ

๒. นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

๓. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอัตราสูงขึ้น

. นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ในนานาชาติได้

. นักเรียนใช้ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสารได้ดี

. นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ

. นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ

. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล  และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

๑๐. นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการให้สำเร็จ

๑๑. นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อในการ

พัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น

๑๒. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

๑๓. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

๑๔.  นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับ สภาวการณ์ที่มีความซับซ้อน

๑๕.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของนานาชาติ

๑๖.  นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้

๑๗. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลกตัวชี้วัดความสำเร็จด้านผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

                . ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป

. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคหรือระดับชาติ

. จำนวนรางวัลที่นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบด้วยเครื่องมือประเมินระดับนานาชาติเช่น  PISA  หรือ TIMMS ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของระดับนานาชาติ 

. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป จากเครื่องมือที่โครงการพัฒนาขึ้น

. จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยเครื่องมือมาตรฐานระดับนานาชาติ (เช่น IELS  TOFEL  เป็นต้น) เพิ่มมากขึ้น

. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเองเพื่อหาคำตอบและสรุปองค์ความรู้ได้

. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสาร เขียน และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อที่เหมาะสมได้ที่มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้

๑๐.   ร้อยละของนักเรียนที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปสู่การปฏิบัติหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคม 

๑๑.  จำนวนกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้มานำเสนอผลงานร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน

๑๒. จำนวนนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนในโครงการกับโรงเรียนของประเทศต่างๆในกลุ่ม

อาเซียน

๑๓.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองสังคม สิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย

๑๔.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป

๒. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคหรือระดับชาติ

๒. จำนวนรางวัลที่นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

๔. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบด้วยเครื่องมือประเมินระดับนานาชาติ  เช่น   PISA หรือ TIMMS ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของระดับนานาชาติ 

๕. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป จากเครื่องมือที่โครงการพัฒนาขึ้น

๖. จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยเครื่องมือมาตรฐานระดับนานาชาติ ( เช่น  IELS TOFEL เป็นต้น) เพิ่มมากขึ้น

๗. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๘. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อหาคำตอบและสรุปองค์ความรู้ไดh

๙. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสาร เขียน และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อที่เหมาะสมได้ ที่มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๑๐. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปสู่การปฏิบัติหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคม 

๑๑. จำนวนกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้มานำเสนอผลงานร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน

๑๒. จำนวนนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนในโครงการกับโรงเรียนของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน

๑๓. จำนวนโครงงานของนักเรียนที่ส่งแข่งขันระดับนานาชาติ

๑๔. จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๑๕. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองสังคม สิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย

๑๖. ร้อยละของนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

 

 

 

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล

 

๑. โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

๒. โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 

๓. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ

๔. โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้( Research  and Knowledge  Formation) การสื่อสารและการนำเสนอ( Communication  and  Presentation) และกิจกรรมสร้างสรรค์และบริการสังคม (Global Education and Social Service Activity)

๕. โรงเรียนใช้หนังสือ ตำราเรียน และสื่อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๖. โรงเรียนใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ การลงมือปฏิบัติ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

ตัวชี้วัด

. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล

. ร้อยละของโรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 

.  ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(Research and  Knowledge  Formation) การสื่อสารและการนำเสนอ( Communication  and  Presentation) และกิจกรรมสร้างสรรค์และบริการสังคม (Global Education and Social Service Activity)

 

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

๑.      การจัดการเรียนการสอนสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ  ดังนี้

๑.๑  นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาทุกระดับชั้น

๑.๒  เปิดภาษาอังกฤษเพิ่มเติมวิชา ฟัง-พูด /อ่านเขียน  ๑.๐ หน่วยกิต  ทุกระดับชั้น

๒.    การจัดการเรียนการสอนสอนโดยใช้ภาษาที่ ๓  คือ ภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศส จัดเป็น

รายวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชั้นทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและจัดเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียน

๓.     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างน้อย ๑ หน่วย

การเรียนรู้  ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔

     ๔.   กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา เปิดสอนวิชาเพิ่มเติมวิชาอาเซียนศึกษา  แผนการเรียนศิลป์-คำนวณและศิลป์ภาษา ในระดับชั้น ม. ๕

๕.     จัดรายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑.  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and  Knowledge Formation : IS) 

จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดำเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๒.  การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation : IS) จำนวน

๑.๐ หน่วยกิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดำเนินการโดบกลุ่มสาระภาษาไทย

๓.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( Global Education and Social  Service Activity :  IS๓ )  จำนวน 40 ชั่วโมง

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑.  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and  Knowledge Formation : IS1) 

จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ดำเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.  การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation : IS2) จำนวน

๑.๐  หน่วยกิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดำเนินการโดบกลุ่มสาระภาษาไทย

๓.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน( Global Education and Social  Service Activity :  IS๓ )  จำนวน 40 ชั่วโมง

 

โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรียกว่า บันได ๕ ขั้นของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลได้แก่

 

          บันได ๕ ขั้นของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลกับ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS : Independent Study)

๕. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service)

IS

 

๔. การสื่อสารและการนำเสนอ (Effective Communication)

IS

๓. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation)

IS

 

๒. การแสวงหา สืบค้นความรู้ (Searching for Information)       

๑. การตั้งคำถามและสมมุติฐาน (Hypothesis Formulation)

    

 

๑. การตั้งประเด็นคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation)  เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด  สังเกต  ตั้งข้อสงสัย  ตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล

๒. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้  ข้อมูล และสารสนเทศ  จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น  ห้องสมุด  อินเตอร์เน็ต หรือจากการปฏิบัติทดลอง     

๓. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้นำความรู้และสารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย  การทดลอง  มาคิดวิเคราะห์  และสรุปองค์ความรู้

๔. การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้ความรู้ที่ได้มานำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ

๕. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม  โดยจะนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์        

 

โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน ชั่วโมง (หน่วยกิต)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

.

.

.

. ๔-๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน)

๒๒ นก.

๒๒ นก.

๒๒ นก.

๔๑ นก.

ภาษาไทย

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

คณิตศาสตร์

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

วิทยาศาสตร์

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

สังคมศึกษาฯ

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

ประวัติศาสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

ศิลปะ

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

การงานอาชีพฯ

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

ภาษาต่างประเทศ

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน)

๘๘๐

๘๘๐

๘๘๐

๑,๖๔๐

รายวิชาเพิ่มเติม

๒๔๐

๖ นก.

๒๔๐

๖ นก.

๒๔๐

๖ นก.

๒,๑๖๐ ชม./๓ ปี

(๕๔ นก.)

เพิ่มเติมตามจุดเน้น

๑๖๐

๒๔๐

๒๔๐

 

เพิ่มเติมมาตรฐานสากล

   การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์

ความรู้  (IS : Research and Knowledge Formation)

๔๐

 

-

-

จัดสอนใน ม.

๔๐

 

การสื่อสารและนำเสนอ (IS : Communication and Presentation)

๔๐

 

-

-

จัดสอนใน ม.

๔๐

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐ ชม.

๑๖๐ ชม.

๑๒๐ ชม.

๕๘๐ ชม./๓ ปี

๑. กิจกรรมแนะแนว

    ๔๐

    ๔๐

    ๔๐

๑๒๐

๒. กิจกรรมผู้เรียน

  - ลูกเสือ เนตรนารี/ยุวกาชาด/

    บำเพ็ญประโยชน์/นศท.

 - ชุมนุม/ชมรม

๖๕

๒๕

 

๔๐

๖๕

๒๕

 

๔๐

๖๕

๒๕

 

๔๐

๑๘๐

๖๐

 

๑๒๐

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ

   สาธารณประโยชน์ /  

๑๕

๑๕

๑๕

๖๐

๔. IS : Social Service Activity

-

๔๐

-

๔๐

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑,๒๔๐

๑,๒๘๐

๑,๒๔๐

๔,๓๘๐ ชม./๓ ปี

หมายเหตุ  เกณฑ์การจบหลักสูตร

        ม.ต้น เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชม./ปี,  ม.ปลาย รวม ๓ ปีไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชม./๓ ปี

 

 

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation: IS)      

รหัสวิชา I๒๐๒๐๑

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                                                จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต

 

---------------------------------------------------------

                ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เชื่อมโยงกับชุมชน  ท้องถิ่น และประเทศ  ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ  ค้นคว้าแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด  โดยการกำกับดูแล  ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์องค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์   เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียมเชื่อมโยงองค์ความรู้  สังเคราะห์สรุป  อภิปราย  เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

               

ผลการเรียนรู้

๑.      ตั้งประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ

๒.    ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ

๓.     ออกแบบ  วางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.     ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก  จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

๕.     ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล

๖.      วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม

๗.     สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

๘.     เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

๙.      เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

การสื่อสารและนำเสนอ (  Communication and Presentation : IS ) รหัสวิชา I๒๐๒๐๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                                                จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต

---------------------------------------------------------

 

ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) โดยเขียนโครงร่าง  บทนำ  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้คำจำนวน ๒,๕๐๐  คำ  มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral  individual) หรือกลุ่ม ((Oral  panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสาธารณะ  เพื่อให้เกิดทักษะ  ในการเขียนงานเชิงวิชาการ  และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แกสาธารณะ

 

ผลการเรียนรู้

๑.      วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง

๒.    เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย  ความยาว ๒,๕๐๐  คำ

๓.     นำเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว รูปแบบเดี่ยว (Oral  individual) หรือกลุ่ม ((Oral  panel presentation)

๔.     โดยใช้สื่อ  อุปกรณ์ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม

๕.     เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

๖.      เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation: IS)      

รหัสวิชา I๓๐๒๐๑

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                                                               จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต

 

---------------------------------------------------------

                ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  ตั้งสมมติฐาน และให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้  จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ  และมีทฤษฎีรองรับ  ออกแบบวางแผน  รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  และสารสนเทศ  อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีจิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาต่าง ๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ   ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  สังเคราะห์สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้  ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

               

ผลการเรียนรู้

๑.      ตั้งประเด็นปัญหา  จากสถานการณ์โลกปัจจุบันและสังคมโลก

๒.    ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ

๓.     ออกแบบ  วางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.     ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก  จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

๕.     ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล

๖.      วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม

๗.     สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

๘.     เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

การสื่อสารและนำเสนอ (  Communication and Presentation : IS ) รหัสวิชา I๓๐๒๐๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                                                               จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต

---------------------------------------------

 

ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS: Research and Knowledge Formation เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง  บทนำ  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จำนวน ๔,๐๐๐ คำ หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว ๒,๐๐๐  คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร  นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน    เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral  individual) หรือกลุ่ม ((Oral  panel presentation) โดยใช้สื่อสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสาธารณะ  เพื่อให้เกิดทักษะ  ในการเขียนงานเชิงวิชาการ  และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แกสาธารณะ

 

ผลการเรียนรู้

๑.      วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง

๒.    เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย  ความยาว ๔,๐๐๐  คำ  หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว ๒,๐๐๐  คำ

๓.     นำเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว รูปแบบเดี่ยว (Oral  individual) หรือกลุ่ม ((Oral  panel presentation)  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย

๔.     เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา/วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference} social  media online

๕.     เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์)

 

-----------------------------------

 

                เป็นกิจกรรมที่นำความรู้  หรือประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากรายวิชาเพิ่มเติม (IS๑-IS๒) ไปสู่การปฏิบัติในการสร้างสรรค์  โครงงาน  โครงการต่าง ๆ  ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม  ชุมชน  ประเทศหรือสังคมโลก  มีการกำหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  วางแผนการทำงาน  และตรวจสอบความก้าวหน้า  วิเคราะห์  วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์  เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่มีค่าจ้างตอบแทน  เป็นกิจกรรมที่ให้มีความตระหนักรู้  มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม

 

เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม

๑.      วิเคราะห์องค์ความรู้จากการเรียนใน IS๑-IS๒ เพื่อกำหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (Public  service)

๒.    เขียนเป้าหมาย /วัตถุประสงค์  เค้าโครง  กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติโครงงาน/โครงการ

๓.     ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ

๔.     ร่วมแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิพากษ์  การปฏิบัติโครงงาน/โครงการ

๕.     สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ  และแสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น  ต่อผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม  ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้  มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  สามารถปรับให้เหมาะกับความสนใจ

ระดับชั้นของผู้เรียน และบริบทความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

 

 

 

 
สาระน่ารู้อาเซียน