Get Adobe Flash player

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความรู้เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ที่จะต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กนักเรียนในทุกระดับ เพื่อให้ได้ทราบถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด และมีเกราะป้องกันยาเสพติด เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีหลายตัวแปรและปัจจัยเสี่ยงให้นักเรียนหรือเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มอบตู้แจ้งเบาะแสยาเสพติดไว้ให้กับทางโรงเรียนนำไปติดตามความเหมาะสม โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดตู้แจ้งเบาะแสทุก 2 วัน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2013 เวลา 02:52 น.)