ตราประจำโรงเรียน

มณฑปพระธาตุไชยาลอยอยู่เหนือเมฆบนช้างสามเศียร มีดวงประทีป เอราวัณทร

เครื่องประกอบกันภายในวงกลมล้อมด้วยตัวอักษรคติพจน์และชื่อโรงเรียน

 

      มณฑปพระธาตุไชยา             หมายถึง  จริยศึกษา

      ช้างสามเศียร                      หมายถึง  พลศึกษา

      ดวงประทีป                           หมายถึง  พุทธศึกษา

      เอราวัณทรงเครื่อง                 หมายถึง  หัตถศึกษา

     เข็มประจำโรงเรียน

ตราประจำพระองค์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ซึ่งประทานอนุญาต ให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดทำเป็นสัญลักษณ์

และเป็นเข็มติดหน้าอกเสื้อของนักเรียน

   

 

 

 

 

       สีประจำโรงเรียน

 

 

 

 
หมายถึง ทุกคนมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน

   


หมายถึง ความหนักแน่นที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาอย่างมีความสุข

 

 

 

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

“พระพุทธบารมีสุราษฎร์ธานีพิพัฒน์” เป็นนามที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานให้มี

ความหมายว่าพระซึ่งนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ดอกกัลปพฤกษ์
                   

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                        ต้นกัลปพฤกษ์