พิธีบำเพ็ญพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พิธีมอบทุน ญสส. และพิธีมอบเข็ม ญสส. ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)