กิจกรรมการอบรมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
(ภาพโดย:งานโสตฯ)