โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
(ภาพโดย:งานโสตฯ)