การสร้างทักษะชีวิตพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยในวัยรุ่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้จามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(ภาพโดย:งานโสตฯ)