โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เข้าร่วมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ ๓ กลุ่มภูมิภาคที่ ๔ ภาคใต้ ในวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ภาพโดย:งานโสตฯ)