การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 
(ภาพโดย:งานโสตฯ)