มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดโครงการบริการวิชาการสร้างเยาวชนสู่คนใส่ใจ สุขภาพบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ในวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)