คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ทำกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ภาพโดย:งานโสตฯ)