พิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)