กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี พักแรม ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านไสยง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ภาพโดย:งานโสตฯ)