อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ๘๔

 อาคารพระเทพพิพัฒนาภรณ์

อาคารท่าเพชร

อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ๙๐

 

  

อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ๙๒

(โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ ม.1-ม.3)

อาคารท่าสน

 

หอประชุมสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ๙๑

 

อาคาร ช.6

 

 อาคาร ช.7

 

 

อาคารดนตรีไทยและนาฏศิลป์

                        

                    บรรยากาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒