สนามฟุตบอล

บริเวณหน้าอาคาร สมเด็จ ๘๔

ศาลากาญจนาภิเษก ศาลาเอนกประสงค์
ลานเล่นบอลเล่และตะกร้อ สนามบาส
ลานเล่นบอลเล่และตะกร้อ หน้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 ทางเข้า
ร้านถ่ายเอกสาร

หน้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2

   
                        อาคารดนตรีไทยและนาฏศิลป์                                ห้องดนตรีไทย
                              ห้องนาฏศิลป์  
   
   
   

   
   
   
                             บริเวณทางขวาอาคารท่าเพชร

                         ห้องเรียนอาคารท่าเพชร 

                          บริเวณห้องเรียน ม.3                                บริเวณห้องเรียน ม.3
                         บริเวณปีกซ้ายอาคารท่าเพชร

                      ห้องธนาคารของโรงเรียน ตรงทางเดิน

                               ห้องระดับ ม.3   
   
อาคาร ช.7 ทางปีกซ้าย                              อาคาร ช.7 ทางปีกขวา

 

ห้องกลุ่มสาระพลศึกษา

                            บริเวณทั้งอาคาร ช.7
   
   
   
                              บริเวณของอาคารท่าสน                         ห้องนอนเวณ (อยู่ทางปีกซ้าย)
                    กลุ่มสาระการงานอาชีพ (อยู่ทางปีกขวา)