อาคาร ๑ ทางปีกขวา

                                อาคารที่ ๑ ทางปีกซ้าย

                         ห้องผู้อำนวยการ (อยู่ทางปีกซ้าย)

 

ห้องวิชาการ (อยู่ทางปีกขวา)

ห้องธุรการ (อยู่ทางปีกซ้าย)

ห้องเกียรติยศ (อยู่ทางปีกซ้าย)

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อยู่ทางปีกขวา)

    ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ๖๐ (อยู่ทางปีกขวา)
          ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ๘๒ (อยู่ทางปีขวา)