VTR แนะนำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ปีการศึกษา 2560

(คลิกที่รูปภาพเพื่อรับชมวิดีโอ)

 

 นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดทำดอกไม้จันทน์ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน­์แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วันที่ 15 ธ.ค. 58 นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธาน­ี ๒ ใน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ที่จะใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยจัดทำดอกไม้จันทน์จำนวน 2,100 ดอก ซึ่งจะส่งมอบให้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป
(คลิกที่รูปภาพเพื่อรับชมวิดีโอ)


 

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ประกอบการรับการประเมินเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(คลิกที่รูปภาพเพื่อรับชมวิดีโอ)