แบบฟอร์มแผนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับล่าสุดแก้ไขได้)

ตัวอย่างผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง (หน้าที่ ๑)

ตัวอย่างผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) (หน้าที่ ๒)
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง (หน้าที่ ๓)
ตัวอย่างชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง (หน้าที่ ๔)
ตัวอย่างแนวทางที่ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ (หน้าที่ ๕)
ตัวอย่างผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หน้าที่ ๖)

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มแผนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนพอเพียง รายวิชา ภาษาไทย
ตัวอย่างแผนพอเพียง รายวิชา ภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่างแผนพอเพียง รายวิชา สังคมศึกษา
ตัวอย่างแผนพอเพียง รายวิชา วิทยาศาสตร์
ตัวอย่างแผนพอเพียง รายวิชา ศิลปะ
ตัวอย่างแผนพอเพียง รายวิชา เทคโนโลยี
ตัวอย่างแผนพอเพียง รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์
ตัวอย่างแผนพอเพียง รายวิชา การงานอาชีพ
ตัวอย่างแผนพอเพียง รายวิชา คณิตศาสตร์
แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมฐาน
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมฐาน
ตัวอย่างแบบถอดประสบการณ์
ผังภาพแบบถอดประสบการณ์
ตัวอย่างแผนหน่วยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์