กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

- คุณครูมณฑาทิพย์ หยูหนู  
- คุณครูพยงค์ วิภาคหัตถกิจ  
- คุณครูบุษกร การอรชัย  
- คุณครูทัศนียา เพชรชู  
- คุณครูรจนา ใจห้าว  
- คุณครูรุ่งฤดี อ่อนสง  

 

 

กลุ่มสาระภาษาไทย

 

- คุณครูพิไลวรรณ เพชรไฝ  
- คุณครูจิรารัตน์ อุณหศิริกุล  
- คุณครูคนองนิจ มากขุนทด  

 

 

 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

   
 คุณครูมาลิณี จันทร์เพ็ชรพูล  
 - คุณครูกรวีร์ ข่าทิพพาที  
   
   

 

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

            -  
   
   

 

 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

            -  
   
   

 

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

   
  - คุณครูยุพเยาว์ กระจ่างแจ้ง  
  - คุณครูสิเรียม ประชุมรัตน์  
     

 

 

กลุ่มสาระศิลปะและวัฒนธรรม

 

             -  
   
   

 

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา