รางวัล ความภาคภูมิใจ

ปี
รางวัล
ประเภท
หน่วยงาน
2547
รักการอ่านสานสู่ฝัน
รางวัลยอดเยี่ยม
กระทรวงศึกษาธิการ
2548
ส่งเสริมการอ่าน
รางวัลยอดเยี่ยม
บริษัทนานมีบุ๊คส์
2549
โรงเรียนรักการอ่าน
รางวัลยอดเยี่ยม
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2553
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านดีเด่น
รางวัลชมเชย
กระทรวงศึกษาธิการ