สนุกสนาน!กับการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP

            ดาวน์โหลดโปรแกรม GSP

            อินเวอร์สการคูณเมตริกซ์

            การหาหรมแบบยูคลิด

            แก้สมการกำลังสอง สาม สี่ และห้า

            การแก้สมการเชิงเส้น

            เรขาคณิต