เมนูหลัก
»วสัยทัศน์ พันธกิจ
»เป้าประสงค์
»บุคคลากร
»หลักสูตร
»แผนการสอน
»นวัตกรรม
»แหล่งเรียนรู้
»วิทยากรท้องถ่ิน
ตารางสอน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ผลงานกลุ่มสาระ
เว็บไซด์แนะนำ
 

 

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกโดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบ
  กับประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลกเพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • ได้เรียนรู้และพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการ
  พัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศใน
  ภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
  ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
  วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทาง
  ประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 • ได้รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์
  ในการดำเนินชีวิตและวางแผนการดำเนินงานได้อย่าง
  เหมาะสม
 • นักเรียนได้รับการพัฒนา ให้มีคุณลักษณะ ในเรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
  สุจริตมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย  มีจิต
  สาธารณะ และกตัญญูกตเวที

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • ได้เรียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือรวมทั้งมีค่านิยมอันพึงประสงค์สามารถอยู่
  ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อใน
  ชั้นสูงตามความประสงค์ได้
 • ได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย
  ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
  เป็นประมุข
 • ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่าง
  เหมาะสม   มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และ
  สิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดี
  งามให้กับสังคม
 • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ชี้นำตนเองได้ และสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมได้ตลอดชีวิต
 • นักเรียนได้รับการพัฒนา ให้มีคุณลักษณะ ในเรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
  สุจริต     มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย
  มีจิตสาธารณะ และกตัญญูกตเวที

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
www.st2.ac.th/