โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


โครงสร้างรายวิชาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ส 21101                สังคมศึกษา 1        3 ชั่วโมง/สัปดาห์                60 ชั่วโมง/ภาคเรียน    1.5  หน่วยกิต 
ส 21102                สังคมศึกษา 2        3 ชั่วโมง/สัปดาห์                60 ชั่วโมง/ภาคเรียน    1.5  หน่วยกิต
ส 21103                ประวัติศาสตร์ 1     1 ชั่วโมง/สัปดาห์                20 ชั่วโมง/ภาคเรียน    0.5  หน่วยกิต
ส 21104                ประวัติศาสตร์ 2     1 ชั่วโมง/สัปดาห์                20 ชั่วโมง/ภาคเรียน    0.5  หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ส 22101                สังคมศึกษา 1          3 ชั่วโมง/สัปดาห์               60 ชั่วโมง/ภาคเรียน    1.5  หน่วยกิต 
ส 22102                สังคมศึกษา 2          3 ชั่วโมง/สัปดาห์               60 ชั่วโมง/ภาคเรียน    1.5  หน่วยกิต
ส 22103                ประวัติศาสตร์ 1       1ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน    0.5  หน่วยกิต
ส 22104                ประวัติศาสตร์ 2       1 ชั่วโมง/สัปดาห์                20 ชั่วโมง/ภาคเรียน    0.5  หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ส 23101                สังคมศึกษา 1        3 ชั่วโมง/สัปดาห์                60 ชั่วโมง/ภาคเรียน    1.5  หน่วยกิต 
ส 23102                สังคมศึกษา 2        3 ชั่วโมง/สัปดาห์                60 ชั่วโมง/ภาคเรียน    1.5  หน่วยกิต
ส 23103                ประวัติศาสตร์ 1     1 ชั่วโมง/สัปดาห์                20 ชั่วโมง/ภาคเรียน    0.5  หน่วยกิต
ส 23104                ประวัติศาสตร์ 2     1 ชั่วโมง/สัปดาห์                20 ชั่วโมง/ภาคเรียน    0.5  หน่วยกิต

 

สาระเพิ่มเติม
 
ส 20201   กฎหมายใกล้ตัว                 2 ชั่วโมง/สัปดาห์                  40   ชั่วโมง/ภาคเรียน         1.0  นก.     
ส 20202   การเมืองการปกครองของไทย   2 ชั่วโมง/สัปดาห์              40   ชั่วโมง/ภาคเรียน        1.0  นก.
ส 20203   เงินทองของมีค่า                            2 ชั่วโมง/สัปดาห์              40   ชั่วโมง/ภาคเรียน                1.0  นก.     
ส 20204   ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย  2 ชั่วโมง/สัปดาห์      40   ชั่วโมง/ภาคเรียน        1.0  นก. 
ส 20205    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบัน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40  ชั่วโมง/ภาคเรียน         1.0  นก.                     
 

อ่านต่อ...