โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
พุทธศักราช ๒๕๕๔
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑


ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวิชาพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ท 21101    ภาษาไทย  1                                   60  ชั่วโมง/ภาคเรียน                          1.5   หน่วยการเรียน
ท 21102    ภาษาไทย  2                                   60ชั่วโมง/ภาคเรียน                            1.5   หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2

ท 22101    ภาษาไทย  3                                    60  ชั่วโมง/ภาคเรียน                          1.5   หน่วยการเรียน
ท 22102    ภาษาไทย  4                                    60  ชั่วโมง/ภาคเรียน                         1.5   หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ท 23101    ภาษาไทย  5                                    60  ชั่วโมง/ภาคเรียน                          1.5   หน่วยการเรียน
ท 23102    ภาษาไทย  6                                    60  ชั่วโมง/ภาคเรียน                          1.5   หน่วยการเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม  

ท 20201     เสริมทักษะภาษา                                  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                      1.0   หน่วยการเรียน       
ท 20202     นิทานพื้นบ้าน                                      40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                      1.0   หน่วยการเรียน       
ท 20203     การอ่านและพิจารณาหนังสือ                   40 ชั่วโมง//ภาคเรียน                     1.0   หน่วยการเรียน       
ท 20204     การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                     40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                      1.0   หน่วยการเรียน       
ท 20205     โครงงานภาษาไทย                               40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                      1.0   หน่วยการเรียน       
ท 20206     การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์            40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                      1.0   หน่วยการเรียน       
ท 20207     ภาษากิจธุระเพื่อการสื่อสาร                     40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                      1.0   หน่วยการเรียน

อ่านต่อ...

กลับบ้าน