» วิสัยทัศน์/พันธกิจ
» เป้าประสงค์
» บุคลากร
» หลักสูตร
» แผนการสอน
» นวัตกรรม
» แหล่งเรียนรู้
» วิทยากรท้องถิ่น
» ตารางสอน
» ปฏิทินปฏิบัติงาน
» ผลงานกลุ่มสาระ
» รูปภาพกิจกรรม
link ภายนอก
สพม.เขต11
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ทำไมต้องเรียนภาษาไทย
            ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ
ให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกัน 
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์
และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   
          นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสาน
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย
            ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

 • การอ่าน  การอ่านออกเสียงคำ ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คำประพันธ์ชนิดต่างๆ
  การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน  
  เพื่อนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 • การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคำและรูปแบบต่างๆ
  ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ
  การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
  ความรู้สึก พูดลำดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ
  ทั้งเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ  และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
 • หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
  เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษา
  ต่างประเทศในภาษาไทย
 • วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล
  แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ื และความเพลิดเพลิน
  การเรียนรู้และทำความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็กเพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญา
  ที่มีคุณค่าของไทยซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณี 
  เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษาเพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง
  และภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๒๐
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๑๑