แผนการวัดผลประเมินผล  โรงเรียนสรุาษฎร์ธานี ๒ จัดทำแผนการวัดผลประเมินผลประจำปีการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

::แผนการวัดผลประเมินผลปีการศึกษา 2563