แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อการกำกับและบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพตามบริบทดังนี้ ...

 

ไฟล์ข้อมูล : แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563