ระบบติดตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดทำระบบติดตามแผน เพื่อการกำกับและบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพตามบริบทดังนี้ ...

 

เข้าสู่ระบบ : ระบบติดตามแผนปฏิบัติราชและงบประมาณ