รายงานคุณภาพภายในประจำปี (SAR) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

มีรายผลการประเมินคุณภาพภายในจำแนกเป็นปีการศึกษาดังนี้ 

 

 

ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๓

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๒

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๑

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๐

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๙

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๘

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๗

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๖

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๕

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔