คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติและการให้บริการ งานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

มีมาตรฐานที่ถือปฏิบัติงานกลุ่มงานดังนี้ 

 

  1. กลุ่มบริหารวิชาการ
  2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
  3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  4. กลุ่มบริหารทั่วไป
  5. งานทะเบียนและวัดผล
  6. คู่มือนักเรียน
  7. ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
  8. งานห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒