ประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน...

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองภูมิบดี จักรีวงศ์ในหลวง ๒ รัชกาล นำโดย ผอ.ประยงค์ อินนุพัฒน์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมจัดกิจกรรม...

พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปีการศึกษา 2563 ...

สักการะพระพุทธบารมีสุราษฎร์ธานีพิพัฒน์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสรองผู้อำนวยการ เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

พิธีมุฑิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมพิธีมุฑิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ...

กิจกรรมต้อนรับครูและบุคลากรใหม่ปี 2563  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมต้อนรับครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ...

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563 รอบเช้า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับรู้แนวทางการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปีการศึกษา 2563 ...

กิจกรรมพิธีไหว้ครูปี 2563  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 2563  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ประจำปีการศึกษา 2563 ...

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563 รอบเช้า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับรู้แนวทางการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปีการศึกษา 2563 ...