คติพจน์ประจำโรงเรียน

นิมิตฺตํ  สาธุรูปานํกตญฺญู  กตเวทิตา

ความกตัญญู กตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

คิดเป็นธรรม   ทำเป็นธรรม   แก้ปัญหาเป็นธรรม

 

 

วิสัยทัศน์

 

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานสากล เชิดชูคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

อัตลักษณ์

 

" มีจิตอาสา แก้ปัญหาเป็นระบบ "

 

 

 

เอกลักษณ์

 

" บรรยากาศดี มีคุณธรรม นำสู่ความพอเพียง"

 

 

 

ค่านิยมองค์กร

 

" ร่วมคิด ร่วมทำ มุ่งมั่นพัฒนา ยึดนักเรียน และสถานศึกษเป็นสำคัญ "

 

 

พันธกิจ

 

     ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรที่

          เทียบเคียงมาตรฐานสากล

     ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร

          สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และกล้าตัดสินใจ

     ๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๙ ประการ และค่านิยม ๑๒ ประการ ดังนี้

                 ๑.) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

                 ๒.) ซื่อสัตย์ สุจริต

                 ๓.) มีวินัย

                 ๔.) ใฝ่เรียนรู้

                 ๕.) อยู่อย่างพอเพียง

                 ๖.) มุ่งมั่นในการทำงาน

                 ๗.) รักความเป็นไทย

                 ๘.) มีจิตสาธารณะ

                 ๙.) ความกตัญญูกตเวที

     ๔. พัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม

     ๕. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

     ๖. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา

     ๗. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

     ๘. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

 

 

 

เป้าประสงค์

 

     ๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรที่เทียบเคียง

         มาตรฐานสากล

     ๒. ผู้เรียน มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด

         วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และกล้าตัดสินใจ

     ๓. ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๙ ประการ และค่านิยม ๑๒ ประการ

     ๔. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     ๕. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

     ๖. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

     ๗. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน

     ๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งองค์กร โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

     ๙. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

     ๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

     ๑๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

     ๑๒. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับอาเซียน

     ๑๓. ผู้เรียนใส่ใจการเรียนรู้ เป็นคนดี มีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ๑๔. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่มีความร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน

             การสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ๑๕. โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

     ๑๖. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ มีความพร้อมสู่การเป็นโรงเรียน

            สำหรับประชาคมอาเซียน และพัฒนาสู่การเป็นพลโลก

            

 

กลยุทธ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

                                                                          กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพนักเรียน

                                                                          กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

                                                                          กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

                                                                          กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

                                                                          กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

 


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
65
เนื้อหา
642
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2412877