กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563 รอบเช้า  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563 เพื่อชี้แจ้งและแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และขอความร่วมมื่อผู้ปกครองนักเรียนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันร่วมพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพ ...

  

  

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th