ประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ พร้อมด้วย ครูพยงค์ วิภาคหัตถกิจ ครูสุชีรา ชูแก้ว ครูวิลาวัลย์ กัณรงค์ ครูพิไลวรรณ เพชรไฝ และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  

  


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th