งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  นำโดย นางยุพเยาว์ กระจ่างแจ้ง หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะครูและบุคลากร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้าน STEM และ CODING โดยใช้หุ่นยนต์ LEGO EV3 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒