ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ด้านการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 แสดงผลการดำเนินงาน กิจกรรมและผลการปฎิบัติงานในรอบปีการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

สามารถเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ได้ที่  https://sites.google.com/st2.ac.th/srrst2  

  


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th