ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ด้านการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 แสดงผลการดำเนินงาน กิจกรรมและผลการปฎิบัติงานในรอบปีการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

สามารถเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ได้ที่  https://sites.google.com/st2.ac.th/srrst2  

  


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th