การแต่งกายนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ กำหนดรูปแบบการแต่งกายนักเรียนออกเป้น 2 ระดับ คือ ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย โดยมีตัวอย่างการแต่งกายที่ถูกต้องในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  

 

  


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th