แผนการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณลักษณะอยูาอย่างพอเพียง  โรงเรียนสรุาษฎร์ธานี ๒ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวอย้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้/ระดับชั้น

 

 

 

 


ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
13
เนื้อหา
551
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
521060