แผนการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณลักษณะอยูาอย่างพอเพียง  โรงเรียนสรุาษฎร์ธานี ๒ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวอย้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้/ระดับชั้น