แผนการวัดผลประเมินผล  โรงเรียนสรุาษฎร์ธานี ๒ จัดทำแผนการวัดผลประเมินผลประจำปีการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

::แผนการวัดผลประเมินผลปีการศึกษา 2563 

 

 

 


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th