กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

- คุณครูมณฑาทิพย์ หยูหนู  
- คุณครูพยงค์ วิภาคหัตถกิจ  
- คุณครูบุษกร การอรชัย  
- คุณครูทัศนียา เพชรชู  
- คุณครูรจนา ใจห้าว  
- คุณครูรุ่งฤดี อ่อนสง  

 

 

กลุ่มสาระภาษาไทย

 

- คุณครูพิไลวรรณ เพชรไฝ  
- คุณครูจิรารัตน์ อุณหศิริกุล  
- คุณครูคนองนิจ มากขุนทด  

 

 

 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

   
 คุณครูมาลิณี จันทร์เพ็ชรพูล  
 - คุณครูกรวีร์ ข่าทิพพาที  
 - คุณครูเจนจิรา ทิพย์ญาณ  
   

 

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

            -  
   
   

 

 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

            -  
   
   

 

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

   
คุณครูยุพเยาว์ กระจ่างแจ้ง  
คุณครูมนัส  สายแก้ว  
     

 

 

กลุ่มสาระศิลปะและวัฒนธรรม

 

             -  
   
   

 

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

 
   
   

 

 

 

 

 

Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
65
เนื้อหา
642
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2412802