๙ พฤษภาคม  ๒๕๓๗

กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เปิดสาขาขึ้นที่หมู่ที่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ. สุราษฎร์ธานี โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า “โรงเรียนสุราษฎร์ธานีสาขาท่าเพชร ” 

ซึ่งเนื้อที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ซื้อไว้เพื่อใช้ในการเรียนวิชาเกษตรกรรม

การรับนักเรียนครั้งแรกรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวนสองห้องเรียน 101  คน  โดยมี   นายอภินันท์   พาหะมาก  ผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ขณะนั้น  ปฏิบัติหน้าที่

ผู้บริหารสาขาและมอบหมายให้ นายสุวิทย์ เทโหปะการ อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี  มาเป็นผู้ดูแล

การจัดการเรียนการสอน ในช่วงแรกใช้ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  มาสอน  การวัดผล  การประเมินผลและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมกับนักเรียนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  

 

 นายสุวิทย์ เทโหปะการ

 

 

ปีการศึกษา  ๒๕๓๘   

เริ่มรับนักเรียน  ม.1 รุ่นใหม่  จำนวน  155  คน มีครูย้ายมาจากโรงเรียนต่างๆจำนวน  10  คน 

 

 

 ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙   

 กรมสามัญศึกษาได้มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนสุราษฎร์ธานีสาขาท่าเพชร เป็น  “โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ” สังกัดกรมสามัญศึกษา  ลำดับที่ 44 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และมี นายสาธร  ลิกขะไชย  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ผู้  บริหาร และได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ เทโหปการ  ดูแลเช่นเดิม

 

 

 

ปีการศึกษา  ๒๕๓๙  

รับนักเรียนเข้า ม.1 ทั้งสิ้น 199 คน กรมสามัญได้จัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ก ข ค งบประมาณ 9,834,000 บาท

มีสนามบาสเกตบอล ห้องน้ำ บ้านพักครู และบ้านพักภารโรง อย่างละ 1 หลัง 

 

 

๑๖  ตุลาคม   ๒๕๓๙  

กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายวิรัช เศวตศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ไปปฏิบัติหน้าที่ ครูใหญ่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

 

๒๓  มีนาคม  ๒๕๔๐

นายวิรัช  เศวตศิลป์  ครูใหญ่โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ๒  ได้นำคณะครู-อาจารย์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

เพื่อให้สมเด็จพระสังฆราชเบิกพระเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และสมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานนามพระพุทธรูปประจำโรงเรียนว่า “ พระพุทธบารมีสุราษฏร์ธานีพิพัฒน์ ”

โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ๒ ได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เพื่อขอประทานนามอาคาร ก. ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน

ว่า “ อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 84 ”  และประทานอนุญาตให้ใช้ตรา ญสส. ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ ให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

และใช้ติดหน้าอกเสื้อ เครื่องแบบของนักเรียน

 

 

๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙

นักเรียนที่จบ ม.3 (รุ่นกาญจนาอภิเษก) รุ่นแรกของโรงเรียน ได้ร่วมกันหารายได้สร้างศาลากาญจนาภิเษก มอบให้แก่โรงเรียน เพื่อเป็นอนุสรณ์ งบประมาณ  140,000  บาท

 

       

 

๓๑  ธันวาคม  ๒๕๔๐

กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายวิรัช  เศวตศิลป์ ครูใหญ่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

 

๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๑

ชมรมสังสรรค์สามัคคีสุราษฏร์ธานี(3 ส.)ได้มอบเสาธง ค่าก่อสร้าง 116,073 บาท  ให้แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

 

ธันวาคม  ๒๕๔๐ - ธันวาคม  ๒๕๔๑

นักเรียนที่จบ ม.3  รุ่น 2 (สสร.) และ รุ่น 3 (เอเชียนเกมส์) ได้ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ค่าก่อสร้าง   305,330  บาท ให้แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

 

๓๐ ธันวาคม  ๒๕๔๒

กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายวิรัช  เศวตศิลป์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒

 

 

ธันวาคม  ๒๕๔๒    

นักเรียนที่จบ ม.3 รุ่น 4 (เทิดพระเกียรติ 72 พรรษา) ได้สมทบเงินก่อสร้าง ห้องโสตเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา ค่าก่อสร้าง 183, 000 บาท

 

๑  ตุลาคม  ๒๕๔๓

กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 (ล) /41 (หลังคาทรงไทย)  จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 19,837,000 บาท

 

ธันวาคม ๒๕๔๓

นักเรียนที่จบ ม.3 รุ่น 5 (100 ปี สมเด็จย่า) ได้สมทบเงินก่อสร้างห้องพยาบาล 100 ปี สมเด็จย่า มูลค่า 185,000 บาท

 

 

๑๖ ธันวาคม  ๒๕๔๕

นายวิรัช   เศวตศิลป์  ผู้อำนวยการได้รับการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็น  ผู้อำนวยการระดับ  9

 

 พ.ศ. ๒๕๔๖   

กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้างหอประชุม/โรงอาหาร(อาคารสมเด็จฯ 91)  งบประมาณ 7,194,000

 

 

พ.ศ. ๒๕๔๖   

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ขนาดใหญ่ ระดับประเทศ

 

 

พ.ศ. ๒๕๔๗

กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 108 ล/30 งบประมาณ 4,360,583 บาท

 

 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งนายบัญญัติ  สุขขัง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒  จนถึง ปี พ.ศ ๒๕๕๗

 

 

 

พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งนายทวีศักดิ์ ยศฐา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒  จนถึง ปี พ.ศ ๒๕๕๗

 

 

พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งนายสมยศ กระจ่างแจ้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
62
เนื้อหา
640
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2359831