การใช้โปรแกรมแผนฯ ในการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 

แบบฟอร์มเขียนโครงการและกิจกรรมประจำปี

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา

 

แบบฟอร์ม ID Plan

 

แบบฟอร์ม ปพ.5 แยกทุกระดับชั้น

แบบรายงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

บันทึกข้อตกลง

เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา “สายงานการสอน”

 

 

ไฟล์
รายการ ไฟล์  รายการ
1.ขออนุญาตไปราชการ    
2.ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด    
3.ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน    
4.ใบลาป่วย/ลาคลอด/ลากิจส่วนตัว    
5.ขอสับเปลี่ยนเวร    
6.ขออนุญาตเบิกจ่ายสวัสดิการโรงเรียน    
7.ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง    
8.ขออนุมัติจ่ายเงิน    
9.ขอรับหนังสือรับรองเงินเดือน    
10.การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
11.แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ    
12.แบบขอค่าการศึกษาบุตร โรงเรียนเอกชน    
13.ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง    
14.ใบสำคัญรับเงิน    
15.แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ6006)    
16.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร    
17.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล    
18.สัญญาการยืมเงิน    
       

 

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
76
เนื้อหา
596
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1149065