แบบฟอร์มครูและบุคลากร

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ...

เอกสาร ปพ.5 รายภาคการศึกษา  คุณครูสามารถดาวร์โหลดเอกสาร ปพ.5 เพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนตามรายละเอียดที่แนบ...

 

  

 

 การใช้โปรแกรมแผนฯ ในการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562    

 

แบบฟอร์มเขียนโครงการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 

แบบฟอร์ม ID Plan 256 

 

แบบฟอร์ม ปพ.5 แยกทุกระดับชั้น

 

 

บันทึกข้อตกลง

เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา “สายงานการสอน”

 

 

ไฟล์
รายการ ไฟล์  รายการ
1.ขออนุญาตไปราชการ    
2.ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด    
3.ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน    
4.ใบลาป่วย/ลาคลอด/ลากิจส่วนตัว    
5.ขอสับเปลี่ยนเวร    
6.ขออนุญาตเบิกจ่ายสวัสดิการโรงเรียน    
7.ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง    
8.ขออนุมัติจ่ายเงิน    
9.ขอรับหนังสือรับรองเงินเดือน    
10.การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
11.แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ    
12.แบบขอค่าการศึกษาบุตร โรงเรียนเอกชน    
13.ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง    
14.ใบสำคัญรับเงิน    
15.แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ6006)    
16.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร    
17.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล    
18.สัญญาการยืมเงิน    
       

 

 

รายชื่อนักเรียนรายภาคการศึกษา  คุณครูหรือผู้เกี่ยงข้องสามารถดาวร์โหลดเอกสารรายชื่อนักเรียนเพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอนหรืออื่นๆ ของผู้เรียนตามรายละเอียดที่แนบ...

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
10
เนื้อหา
543
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
490231