คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติและการให้บริการ งานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

มีมาตรฐานที่ถือปฏิบัติงานกลุ่มงานดังนี้ 

 

  1. กลุ่มบริหารวิชาการ
  2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
  3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  4. กลุ่มบริหารทั่วไป
  5. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
  6. งานทะเบียนและวัดผล
  7. คู่มือนักเรียน
  8. ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
  9. งานห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

 

 

 


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th